/ 1 نظر / 8 بازدید
ID CHAT YAHOO; vahid_mesbah846

می ايستم . چون ايستادن را از تو و قدمهای استوارت ياد گرفتم . پر از محبتم . چون تو يادم دادی فنون عشق را . خوشبختم . چون تو درسهای زندگی را برام مرور کردی . مهربونم . چون تو جز محبت و مهربونی چيزی نثارم نکردی .