يه غريب بي نشون ...

روی مرده های سنگی گرد زندگی میپاشم...این منم خدای بتگر که شما رو میتراشم.

خرداد 92
1 پست
دی 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
دی 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
2 پست
مرداد 85
1 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
1 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
2 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
4 پست
آذر 83
8 پست