یه غریب بی نشون ...

 

اشتباه

گندم ... گناه

و

 سيبواره ای از هوس

دل ميدهم

دوباره

دوباره به اشتباه...

همين...

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳۸٤/۳/۱٤ - حسین متولیان