یه غریب بی نشون ...

 

زار ميزنند...!

 


به نام اوسلام ..


طرحی تقديم به ساحت شريف آبی ترين

سرود زمين که روزی از راه خواهد رسيد
مي خواهم در ميانهء آوردن نامش به سکوت بايستم!
***پيراهنهايم هم                                           


به تنم زار ميزنند                     


وقتی در آغوشم نيستی...
 


همين...!


پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳۸٤/۱٢/۱٧ - حسین متولیان